دکتر محمدعلی کوثری

 • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی
 • مدیر و بنیانگذار گروه آموزشی تخصصی کودک باتیس
 • مولف و تولید کننده کتب و محتوای آموزشی
 • عضو انجمن صنفی مترجمان ایران 
 • مدرس دانشگاه های دولتی و آزاد
 • مدرس رسمی و بین المللی دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی
 • دارنده مدرک تدریس بین المللی (تسول از اتحادیه اروپا)
 • دارنده مدرک تخصصی تدریس به کودکان از موسسه آکسفورد سرت انگلستان
 • سوپروایزر آموزشگاه های زبان های خارجی کیش ایر

فهمیه فرهمند پارسا

 • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • مدیر و بنیانگذار گروه آموزشی تخصصی کودک باتیس
 • مولف و تولید کننده کتب و محتوای آموزشی
 • دارنده مدرک تخصصی تدریس به کودکان از موسسه آکسفورد سرت انگلستان
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس رسمی و بین المللی دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی

مهندس رضا دولت آبادی

 • عضو هیئت مدیره و مدیر فروش و بازاریابی گروه آموزشی باتیس

 • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی